1. Kybernetický obrat

7. prosince 2009 v 16:01 | Jarek |  2. Historie kyberkultury
Správce: Jarek
Oponenti: Radek

1. Kybernetický obrat
(Kybernetické pojetí informace, dopad kybernetiky a jejího jazyka na společenské vědy, posthumanismus)

Kybernetické pojetí informace
 • název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj (Wiener) (tj. interakce)
 • zpráva o objektivní realitě, kt. Funguje jako zpětná vazba
 • část poznání, kt. Se užívá k orientaci, k aktivní činnosti k řízení - s cílem zachovat kvalitativní specifičnost systému a tento systém zdokonalovat a rozvíjet
 • proces, kt. Určitým systémem předává jinému systému pomocí signálů zprávu, která nějakým způsobem mění stav přijímacího systému
 • základ jazyka kybernetiky tvořilo Shannonovo pojetí informace (pravděpodobnostní funkce, bezrozměrná, nemateriální bez nutného napojení na význam)
kybernetická informace - odtělesněná informace se stává základní platónskou formou, je to informace jež je viděna jako vzorec a není svázána konkrétní formou, je informací volně cestující časem a prostorem (hackeři nejsou jediní kdo věří že informace chce být volná). Informace může být nezávislá na hmotných omezeních smrtelného (reálného) světa - informace musí být vždy uložena v médiu, aby mohla existovat.
odtělesněná informace - v kontaktu s živou kulturou se stává ideologickým svodem.


Dopad kybernetiky a jejího jazyka na společenské vědy

Odpovědi na několik častých otázek - Pierre Lévy
Formulování 4 hlavních problémů spojených s rozvojem kyberkultury:
 1. bude kyberkultura příčinou exkluze?
 • rozvoj kyberkultury mohl být dalším faktorem prohlubujícím sociální rozdíly a exkluzi.
 • 1. Sledovat je třeba spíš tendence než absolutní čísla připojení k internetu. Počet účastníků kyberkultury roste, těch co zůstane stranou bude pořád méně
 • 2. Připojení bude stále snazší a levnější
 • 3. Každý krok vpřed v komunikačních systémech s sebou nutně přináší exkluzi. - každý nový komunikační systém má za následek vyloučení některých jedinců. Každý univerzalita vytváří exkluzi.
 • Ten kdo není připojen je vyloučen. Je třeba podporovat snadné a levné připojení, aktivně se podílet na procesu kolektivní inteligence, ta je hlavním přínosem kyberprostoru.

 1. ohrožuje kyberkultura rozmanitost jazyků a kultur?
 • standardním jazykem na síti je angličtina. Existence dorozumívacího jazyka je pro mezinárodní komunikaci přínosná.
 • 1 z největších přínosů kyberprostoru je vytvoření komunikace alternativní k masovým médiím. Iniciativa je v rukou žadatele.
 • Nové možnosti, které poskytuje vzájemné propojen a digitalizace informací:
 • 1. Konec monopolů na veřejné vyjadřování
 • 2. Rostoucí různorodost vyjadřovacích možností
 • 3. Stále větší dostupnost nástrojů filtrování a surfování v informační záplavě
 • 4. Rozvoj virtuálních společenství a kontaktů mezi vzdálenými osobami.
 • celosvětovému vyjadřování kulturní rozmanitosti nebyly nikdy kladeny tak malé politické, ekonomické a technologické překážky jako v kyberprostoru
 • angličtina není jediným jazykem na síti. Zachování a rozšiřování jazykové rozmanitosti brání jen technika.
 1. není kyberkultura synonymem chaosu a zmatení?
 • můžeme věřit informacím na internetu, když je tam může zadávat každý?
Webové stránky vytvářejí osoby a instituce, které své příspěvky podepisují a
hájí jejich platnost.
 • internet odmítá nadřízenou a předem stanovenou kontrolu. Výběr hierarchie a struktury znalostí platné pro všechny a stále, definitivně zmizely. Vyhledávače a indexy jsou pomůcky k sestavení pořádku. Veškerá kolektivní inteligence světa nikdy nevymaže inteligenci osobní.

 1. je kyberkultura v rozporu se základními hodnotami moderní evropy?
 • kyberkultura je dědic pokrokového projektu filozofů 18. stol. Podporuje účast v debatních kroužcích. Výměna informací - hybná síla pokroku. V době elektronických médií. Kyberprostor = technické zhmotnění moderních ideálů. Osobní počítače a digitální sítě vkládají jednotlivcům do rukou hlavní nástroje ekonomické činnosti.

Na jedné straně pokračuje kyberkultura v tradici evropské kultury, na straně druhé pojem kultury transformuje.

Kyberkultura aneb simultánní tradice
Kyberkultura je vyjádřením hlavní proměny samé podstaty kultury. Klíčem k budoucí kultuře je všeobecnost bez totality. "Všeobecnost" přitom znamená virtuální účast lidstva na sobě samém. Cílem kyberprostoru je propojit všechny lidi a zprostředkovat jim účast na kolektivní inteligenci lidstva uvnitř všudypřítomného prostředí. Kyberprostor sjednocuje lidi způsobem, který je mnohem méně "virtuální" než věda či velká náboženství, pro zpřítomnění lidstva používá reálnou, imanentní a dosažitelnou technologii.

Kyberkultura vynalézá jiný způsob, jak navodit viruální účast lidstva na sobě samém, než prosazováním jednoty významu.

Dějiny můžeme rozdělit do 3 etap:
 1. období malých uzavřených společností s ústní tradicí, které žijí v totalitě bez všeobecnosti
 2. období "civilizovaných" imperiálních společností používajících písmo, které nastolily totalizující všeobecnost.
 3. období kyberkultury, odpovídající celkové globalizaci společnosti, které přináší všeobecnost bez totality.

Druhá a třetí etapa tu předchozí rozšířili o nový rozměr, a tím ji revitalizují. Lidé jsou v pravém slova smyslu členy kmene. U archaických kultur se málokdy setkáme s tvrzením, které by se týkalo všech lidí bez výjimky.

V první etapě - kapacita lidské paměti omezovala velikost kulturního pokladu na vzpomínky a znalosti skupiny starců. Byly to živé totality bez všeobecnosti.

V druhé etapě - vedly komunikační podmínky, které nastolilo písmo, k praktickému objevu univerzality. První všeobecnost je imperiální, státní. Lidstvo existuje jako takové.

V třetí etapě - kyberkultura zachovává univerzalitu, totalitu však rozpouští. Lidstvo spěje k vytvoření jediného světového společenství, i když nerovného a konfliktního. Kyberkultura motiv tradice nerozkládá, ale posunuje ho o 45 stupňů a vkládá ho do ideální synchronie kyberprostoru. Její hlavní činností je propojovat v prostoru, budovat a šířit rizoma významu.


Posthumanismus
Post-humanismus je stav, ve kterém se podle mnoha teoretiků nalézáme nyní, ve kterém už humanistické hodnoty neplatí jako norma nebo se otevřeně zpochybňují. Post-humanistická společnost hledí na humanistické ideály skepticky a má sklon vidět pouze jejich negativní stránku (například holocaust je logickým výsledkem humanistické touhy najít racionální "řešení" všech zjištěných sociálních a politických "problémů") (Stuart Sim)

Postuhumanismus - Katherine Haylesová
How we become posthuman
-tetráda témat tělesnost - identita - technologie - informace došla patrně největší popularity na konci 80. Let a v 1. pol. 90. let
-mnozí autoři té doby ohlásili "zmizení těla"
škála tezí o technologií proměňované či mizející tělesnosti měla několik společných jmenovatelů:
-akcent na rozvolnění vztahu mezi fyzickým a reprezentovaným tělem
-tendence (metaforicky i doslovně) popisovat reprezentované a fyzické tělo v termínech informační teorie
-snaha vyzdvihovat reprezentované tělo nad tělo fyzické
-spojování možnosti performativní proměny reprezentovaného i fyzického těla s novými formami technologií a z toho všeho vyplývající ohlašování nových forem, identit, vysmívajících se starým rigidním kulturním kategoriím - oddělujícím od sebe jasně rody, živé a neživé, hmotné a symbolické, kulturní a přírodní

Jeffrey Fisher - odhalil spojitost mezi kyberkulturním mýtem odtělesnění a středověkým vztahem k tělu
Kroker s Weinsteinem - rozkryli ideologický potenciál, který se ve vyprávění o mizejícím těle skrývá
Kevin Robins - smetl kyberkulturní vizionářství ze stolu s odkazem na jeho vyprázdněnost a šablonovitost

Haylesová se do zmapování kořenů "kyberrétoriky postčlověčenství" pustila až na samém konci 90. Let
-literární teoretička, považovaná svého času za jednu z klíčových teoretizujících kyberprostorových revolucionářek
1999 - nabídla ve své knize How We Become Posthuman vcelku solidně propracovaný manuál k historické dekonstrukci celého tohoto diskurzu
ve své knize vypráví 3 vzájemně se prostupující příběhy:
 1. příběh odtělesnění informace
 2. příběh zrození konceptu kyborga
 3. příběh cesty k novému pojetí lidskosti, k postčlověku (posthuman)
-nové člověčenství musí být převyprávěno v širším kontextu svého vzniku
-postčlověkem nerozumí (v návaznosti na Ihaba Hasssana) nikterak konkrétní, precizně prodefinovaný koncept
-mluví-li o postčlověku, pak mluví především o metanaraci, o v mnoha ohledech rozrůzněném tlaku na klasické, esencialistické, relativně kompaktní pojetí moderního subjektu, o tlaku, zdůvodňovaném i ilustrovaném především technologickou změnou
-obraz postčlověka je plodem závažných epistemologických i kulturních změn, které přinesl vznik a vývoj kybernetiky a jejího jazyka
-řada relativně nových trendů v pohledu na člověka a jeho identitu
-postčlověk je především "hlediskem charakterizovaným následujícími předpoklady":
1. posthumání pohled straní informačnímu vzoru před materialitou, v důsledku čehož se biologická tělesnost jeví jako dějinná náhoda spíše než jako nevyhnutelnost života
2. umožňuje chápat subjekt především jako konfiguraci informačních/symbolických elementů kteroužto metaforu přenáší i do oblasti fyzické tělesnosti
3. člověk/postčlověk se tak stává souhrnem manipulovatelných, kreativně přeskupitelných a zaměňovatelných částí, a to v rovině symbolické identity i fyzického těla (kyborg - Harawayová)
4. posthumánní pohled tím do značné míry dynamizuje chápání kulturní hry, která se vyvazuje ze závislosti na stabilní, "hmotně ukotvené" kategorizaci světa

pol. 20. stol. - odtělesněné pojetí informace - formulováno v rámci vznikajícího kybernetického diskurzu
 • sklony nahlížet na postčlověka jako na historickou nevyhnutelnost, která znamená přirozený a neodvratný soumrak hmotného těla - žádná taková nevyhnutelnost podle Haylesové neexistuje
 • člověka i postčlověka chápe jako specifické konstrukce, vycházející z odlišných konfigurací tělesnosti, technologie a kultury
tradice liberálního humanismu - postčlověk se rodí ve chvíli, kdy se základem bytí místo vlastnického individualismu stává datová procedura (computation)
-diskuze zakladatelů kybernetiky (Macy Conferences 1946-1953)
-základ jazyka kybernetiky tvořilo Shannonovo pojetí informace (pravděpodobnostní funkce, bezrozměrná, nemateriální bez nutného napojení na význam)
-tělesnost je nadále diskutována, jako by byla suplementem, který je nutno oddělit od dominantní informace, jako by byla evoluční hříčkou, kterou jsme nyní sto napravit - problém
kybernetická informace - odtělesněná informace se stává základní platónskou formou, je to informace jež je viděna jako vzorec a není svázána konkrétní formou, je informací volně cestující časem a prostorem (hackeři nejsou jediní kdo věří že informace chce být volná). Informace může být nezávislá na hmotných omezeních smrtelného (reálného) světa - informace musí být vždy uložena v médiu, aby mohla existovat
odtělesněná informace - v kontaktu s živou kulturou se stává ideologickým svodem.

3 vlny kybernetického myšlení od 40. let do 80. Let - proměnily základní argumentační a tematickou agendu kybernetického výzkumu a teoretizování, každá přinesla nové koncepty/metafory (informace, kyborg, simulace)
-dopad kybernetiky jejích tezí a technologií na společnost a kulturu Haylesová nevnímá jako jednostranný a jednoznačný
-ve vztahu k tělesnosti a identitě je jednou ze signifikantních novinek např. proměna procesu označování, respektive změna v přístupu ke kódům a k jejich způsobu práce s významy (předkybernetická éra - ústřední osa prezentace/absence, důraz na abstraktní informaci vynáší do popředí kategorie nahodilost/vzorec - rozvolnění vztahu mezi označujícím a označovaným
Lacan - plovoucí označující (floating signifiers) přichází s novými technologiemi kmitající označující (flickering signifiers)
 • u informačních médií dochází k vrstvení kódů, kdy je jeden kód reprezentován jiným kódem (kódy jsou jak označující, tak označované)
 • dvojitá absence - absence označovaných jako věcí o sobě a současně absence stabilního vztahu mezi označujícími
 • tendence kódů vytvářet flexibilní řetězce znaků (struktury, vzorce)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama