9. Sociální technologie: dekonstrukce, subverze a utopie demokratické komunikace. „Post-utopické“ (vs. utopické) strategie mediálního umění.

7. prosince 2009 v 15:53 | Radek |  1. Archeologie umění interaktivních médií
Správce: Radek
Oponenti: Katka

9. Sociální technologie: dekonstrukce, subverze a utopie demokratické komunikace. "Post-utopické" (vs. utopické) strategie mediálního umění.
Politizace umění od 70. let: Situacionisté (Guy Debord), William Burroughs a Brion Gysin, Fluxus (viz W.Vostell, Nam June Paik).
70. léta: Dekonstrukce masmédia televize: Dan Graham, Dara Birnbaum, Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach. Subverzivní strategie (Paul Garrin, Brian Springer). Vlastní produkce (Rabotnik TV, TVTV, Kanal X).
90.léta: Sociálněutopické představy spojené s internetem a digitálními médii.
Net aktivismus.
Kyber-feminismus: Donna Haraway, Sadie Plant, Guerilla Girls, VNS Matrix.


INTERMEDIÁLNÍ NÁHLED NA HNUTÍ FLUXUS
Dobový kontext, tendence
 • rysem umění 60.let je prolínání a kombinace různých způsobů vyjádření a přístupů

vznikají formy nové - akce, happeningy, events, environmenty apod., rozšiřuje se pohled na hudbu (konkrétní, konceptuální) èinteraktivní prolínání mezi dříve oddělenými oblastmi
(hudba a výtv.umění), rozvoj již známých experimentálních forem (vizuální poezie)
 • objevování možností nových médií (video)

Intermedialita
 • překračování hranic, resp.vykročení z exkluzivity esotericky čistého umění moderny
 • není pojmem formálním, dotýká se širších oblastí
 • mimo obvyklé hranice umění; nový prostor na hranicích umění vůbec

Fluxus
 • pojem intermedialita vyšel z okolí hnutí -sdružení-školy-filozofie Fluxusu
 • G.MACIUNAS se poč.60.let pokusil koordinovat ideově různorodé společenství hud. skladatelů, výtvarníků a performerů
 • charakter opozice vůči ofic.kultuře, ale ráz vlastně neavantgardní
 • F jistým druhem sympatie (zainteresovanost umělců pro činnost ostatních), spíše než jednotná estetická a
  formální kritéria; umělci často čerpají s protikladných zdrojů
 • F nechtěl být novým -ismem, nebyl ani novou analýzou současného stavu (X avantgarda, ale překládal některé její prvky do jiných termínů a formulacíèposun )
     
 • Inspirace: experimentální hudební snahy 50.let (John Cage), dadaismus Marcela Duchampa
 • vede k nové poloze umění, které nemusí být definována (vyprázdnění definic)


Umění Fluxu(su)
 • vytvořené hodnoty nechtějí vyvolat iluzi, že mají nějaký další, hlubší význam (!)
 • vzniká umění neexpresivní - pouhá autentická gesta

 • jednoduché, nevyžaduje zvláštní dovednost a obtížný nácvik
 • zábavné - ironická hravost, humor, paradox
 • někdy v jistém smyslu nudné - nenaplnění konvenčního očekávání
 • pohyb na hranici umění (X okázalá, intelektuální díla)


 • snaha zjednodušit umění i cestu k němu
 • cílem F kulturní změna - umění má úkol nejen estetický, ale i sociální a duchovní; prostředek ke změně našeho života
 • F je příkladem aktivit, jež svým svobodným vztahem k výrazovým prostředkům rozrušují bariéry izolovaných uměleckých oborů a nalézají nové stezky skrz různá média; otevírá se společná oblast, kdy jsou jednotlivá média osvobozena od svých cist.předsudků
 • F z dnešního pohledu příkladem intermediálního umění a díky své obtížné definovatelnosti a nepevnosti struktury (fluxus = plynutí) spolu s nestylovostí a respektování jedince (mentalita, etnicita) jedním z východisek postmoderny
 • zpět k intermedialitě: jev, který nechce být omezován, proto hranice překračuje a další vytyčuje - vzniká napětí (nejistota a novost jevů, jež nemáme s čím srovnávat); jedinečný pocit novosti


členové: Joseph Maciunas,
Joseph Beuys, Dick Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Robert Watts, Milan Knížák, Joseph Beuys


SITUACIONISMUS
Hnutí Situacionist International
bylo založeno 1957, umělci z hnutí Lettristů a Imaginist Bauhaus. Změření na umění - estetické objekty v každodenním životě, a to dlouho před tím, než byly happening a prformence diskutovány v kontextu umění. Jádrem situacionistického přístupu k umění byla radikalizace avantgardní představy splynutí umění a života.

Guy Debord, Společnost spektáklu viz http://utopia.cz/spolecnost-spektaklu
Požadavek pozdvihnout uměl.zkušenost na úroveň dobových technologií (50.léta 20.stol.). Spektákl je dle Deborda, falešná reprezentace skutečnosti, utvářející identifikační vzory, potřeby i životní čas jedinců.

Borroughs, Grysin: "
Společně popsali metoda
u tzv. cut-ups - vysekávaných citátů (hudebních i nehudebních), jež jsou přes sebe náhodně vrstveny takovým způsobem, aby docházelo k dadaistickému efektu překvapení a vychýlení ze všech myslitelných vazeb.
Brion Gysin prý navrhl Burroughsovi tuto metodu. Napsané texty rozdělil na čtvrtky a tyto skládal k sobě - vznikala tak četná zaskakující slovní spojení, otevírala se brána k podvědomí. Burroughs, který jako lingvista po celý život cítil velkou nedůvěru k jazyku samotnému, cítě v něm prostředek ovládání, a obávaje se kontroly lidského mozku skrze jazyk, přijal tuto metodu za svou. Jeho střihy se liší od klasických koláží a dada především v tom, že autor se nezříká kontroly nad výsledkem, nehledá poetiku nonsensu, hledá cosi nového, co racionálně posuzuje. V kombinaci s divokou obrazností, cynickým humorem, jazykovou výbavou zahrnující všechny úrovně angličtiny od shakespearovské až po jazyk ulice se tak rodí dílo, které nemá obdoby." (Wikipedia, Media art Net)Umělci vyjadřovali svůj vztah k masmédiu různými způsoby:
- ranější situace - od let 60. dochází ke zkoumání vlivu médií na společnost, změn mediálních obsahů a struktur, které mohou přispět k demokratizaci společnosti
- Joseph Beuys (sociální skulptura -"sociální organismus":dílo není jen materiální artefakt, je vytvořeno za účelem sociálních důsledků)
-
Nam June Paik -
utopie, alternativní programy, "Global Groove" http://www.youtube.com/watch?v=InLcRXfd3NI

V 70.letech vznikají 4 post-utopické strategie:
Umělci, kteří jsou jejich zástupci znali televizi již ze svého dětství, proto pro ně ztratila šarm "utopického, demokratického" média.


1) analytická dekonstrukce masmédia - využití prostředků umění
Dan Graham
- tematizuje mediální dozor, obousměrnou kontrolu - zpětná vazba, svoboda
- instalace, kamera vně i vevnitř budovy

Dara Birnbaum
- princip reklamy, seriálů (svůdné ženy, exploze) - ironická hyperbola

Klaus von Bruch
- zmnožení, klišé (vytříhané obrazy filmových polibků) "Tisíc polibků"

Marcel Odenbach
- kritika uměleckýh žánrů - dojde i na performance
-politický podtext


2) spektakulárnost, opouštění exkluzivity - blízké komerční tvorbě
-           Laurie Anderson - Mach 20, O Superman
-           Robert Wilson - série krátkých filmů, jednotlivé scény volně navazující a divák vnímá vztahy a návaznosti, Video 50
-           Zbignew Rybnickyj - autor klipů
3)subverzivní strategie - pirátská vysílání
- agresivita
-angažovanost
- subverze (význam slova "převrat" - od utopie, co přinese médium televize přes "vystřízlivění" i ze
snahy o tvůrčí spolupráci s masmédiem - pirátská vysílání, negace) umělci nacházejí své místo v expandující oblasti médií (P.Garrin, Brian Springer), snaží se rozvinout vlastní kontexty a distribuci (Rabotnik TV, Kanal X)

Rabotnik TV
-pirátské rádio
cut-up technika
- industriální zvuky pro industriální společnost

Paul Garrin
- dílo "Fuck Vertov" (Muž s videokamerou) - pouze záznam reality (1989)
- politicky motivované, jde do ulic a natáčí
-paralela- televizní zprávy
- snaha osvobodit internet od vládní a korporátní kontroly (90. léta)

Kanal X
- v rámci sympózia v Německu roce 1990
- pád Berlínské zdi - přístup k médiím, svobodné šíření informací


Brian Springer
-pirátství
-využívá satelit


4) spoupráce s televizí, vývoj inovativních technologií

Douglas Davis - performance, součást Dokumenty VI, 1977
- kontakt s televizí - tematizování překonávání vzdáleností mezi kontinenty

Van Gogh TV
- od roku 1986
- práce na interaktivní televizi, Hamburg a Hanover
- diváci sploprodukují programDefinice kyberfeminismu jako politické strategie
Spojení pojmů kyber a feminismus vytvořilo zcela novou formaci v historii feminismu a e-médií. Každá z polovin nového pojmu modifikuje význam jeho druhé části. Feminismus byl chápán jako historický mezník pro rovnoprávnost a svobodu žen. Feministické hnutí se zaměřovalo na hmotné, politické, emocionální, sexuální a psychické podmínky žen. Kyber ve smyslu řízení a kontroly (především u automatizovaných systémů) dává feminismu nový input a posouvá stagnující hnutí dále: nové politické, sociální a kulturní možnosti. Zásadní rozdíl lze spatřovat především v oblastech, kterým se hnutí věnuje (kyberfeminismus se soustřeďuje na vztah ženy-nové technologie, přičemž dříve byly feministickými pilíři vztahy ženy-společnost či ženy-jazyk) i na to, do jaké míry je toto hnutí homogenní (kyberfeministky jsou individuality, jejich komunita je pluralitní a jejich cíle často konfliktní, tradiční feministky naopak své cíle a identitu sdílely).
Kyberfeminismus spojuje historické a filosofické kořeny feminismu a současné feministické projekty na netu napříč zeměmi a třídami. Kyberfeminismus by měl respektovat a rozvíjet teoretické a strategické cíle feminismu s využitím kybertechnologií.
Přestože odmítání definice KF vypadá jako zajímavá antiidentifikační taktika, nahrává těm, kteří říkají: "Dejte pár šťastným ženám počítač na hraní a ony budou zticha a přestanou si stěžovat."
Je-li cílem vytvořit feministickou politiku na netu, která by posílila pozici žen, pak musí kyberfeminismus reinterpretovat a transformovat feministické analýzy, kritiky, strategie, technologie a formace. Definice nemusí být omezující, může deklarovat touhy, strategie a cíle kyberfeminismu. To by pak mohlo přispět k větší solidaritě komunity.


Mezinárodní kyberfeministické setkání nevydalo žádný formální seznam cílů, akcí a plánů, shodl se však na oblastech pro další práci a průzkum. Jedná se o následující:
·         vytvoření seznamu kyberfeministických umělců, institucí, muzeí atd. a jeho distribuce na mediální festivaly
·         vytvoření a zveřejnění kyberfeministické teorie, bibliografií, databází a dalších souvisejících dat
·         vytvoření vyhledávače kyberfeministických webů a seznamů dle zemí, který by informoval o aktivitách na netu a o ženských kyberorganizacích
·         vytvoření koalic, jež by sdružovaly ženské technoložky, programátorky, vědkyně a hackerky, aby se propojily internetové teorie, obsahy
·         kyberfeministické vzdělávací projekty (technologie, programování, design softwaru a hardwaru)
·         mezinárodní kyberfeministické stránky
·         setkání kyberfeministů na všech mediálních festivalech, konferencích, výstavách a při jiných příležitostech

Shrnutí: Kyberfeminismus se soustřeďuje hlavně na antagonismus mezi přirozeným a umělým nebo mezi člověkem a strojem.
Jsou to informační technologie a biotechnologie, které nám umožnily jednou provždy překročit přirozenou danost, jakým je pohlaví či předurčenost k mateřství za pomocí syntetických hormonů, nebo nám umožní dokonce se spojit se stroji a vytvořit kyborga nebo člověka s různými implantáty. Všechno původní, božské a dané se tímto relativizuje a nastupuje doba experimentů.Manifesty, kyberfeminismus - Sadie Plant, D.Haraway, DNS Matrix

Jeden z nejzajímavějších pokusů propojit pĺy protichůdných teorií - ekofeminismu a kyberfeminismu pochází od slavné feministky Sadie Plant, která tvrdí, že ženský kyborg je vlastně jediným kyborgem, totiž že potřeba po nepůvodnosti vždy byla esencí ženství. Plant také vytváří velmi zvláštní teorii o ženském původu informačních technologií, který spojuje s osobou Lady Lovelace, jedné z prvních "programátorek" z 19.století.
První manifest, v kterém se slovo kyberfeminismus objevuje ovšem vzniká v roce 1991 a vejde se do 4 kb rtf souboru. Ženská umělecká skupina VNS Matrix http://sysx.org/vns/ v něm velice ironickým způsobem převrací urážky a sprostá slova o ženách do podoby uměleckého manifestu, v kterém i taková označení jako "cunt" (píča) a klitoris jsou výrazem specifického ženského umění nových médií.
Pro D. Haraway je postava kyborgu nebo jiných hybridů vlastně symbolem ženy, která v dějinách vždy postrádala původnost a esenci, ať už duši nebo dokonce i tělo vytvořené z Adamova žebra, a byla definovaná vzhledem k mužům. Proto jsou kyborgové a další zázraky biotechnologie, které nemají "božský" původ ani nejsou žádným obrazem boha nebo muže, blízké ženám a symbolem emancipace. Na rozdíl od Haraway, členky VNS Matrix zacházejí mnohem dál, a označují ženy za nepřátele všech stávajících řádů a kódů a za "virus nového světového nepořádku", "sabotérky hlavního počítače a všech základních jednotek velkého otce" (zvláštní slovní hříčka na "mainframe"), "terminátorky morálního kódu" atd..
Jejich "Kyberfeministický manifest pro 21.století" byl v roce 1996, krátce před rozpadem celé skupiny, rozšířen o další "bitch mutant manifesto" (manifest zmutované kurvy), v kterém si VNS Matrix také neberou žádné servítky http://www.aec.at/meme/symp/contrib/vns.html. Stereotypy o ženách podobně jako kódy a geny je možné manipulovat a dokonce mutovat, čímž se vytváří přesný opak původního smyslu slov. Tento další slavný manifest se vyznačuje erotickým použitím a simulací syntaxe programovacích jazyků, které má potvrdit, že právě ženy jsou společně se stroji "nově vznikajícím sociopatologickým systémem" (sociopathic emergent system). Poslední slavný manifest je pak z roku 1997, "100 anti-tezí, co všechno kyberfeminismus není…" od dnes stále působící a hlavní organizace sdružující kyberfeministky "Old Boys Network" (Síť přestárlých kluků) http://www.obn.org/. Další organizací, která stále aktivně působí je "Faces" http://faces-l.net/.

Manifesty, podobně jako kyberfeminismus, jsou vlastně hybridním žánrem či slovním monstrem, v kterém se míchá politický projev s reklamou, básnické nadšení s analýzou, atd. Dobrý manifest má totiž nejen vysvětlovat, ale i inspirovat, jako v případě Donny Haraway. VNS Matrix k tomu doplňují, že manifest má také inspirovat k činům, hlavně k násilným činům a revolucím.


Nejslavnější feministickou skupinou aktivistek, která velmi radikálně a parodicky vyjadřuje svoje názory na umění a společnost, jsou gerila dívky nebo také gorily (Guerilla girls) na adresehttp://www.guerrillagirls.com/. Také se hlásí k tradici riotu, což je rebelantství za pomocí médií a performance. Pro svojí vzpouru používají hlavně umělecké nápady a zábavné letáky. Většina dnešních aktivistů totiž zjistila, že marketing je mocnějším prostředkem než terorismus, a navíc, jakákoli agitace dnes zaujme jedině smíchem.
Tato malá skupina anonymních konceptuálních umělkyň a feministek byla založená v roce 1985 v New Yorku s cílem zviditelnit ženské umělkyně a umělce z různých minorit. Pohybují se v gorilích maskách , které nosí na demonstracích a na různých akcích. Většinou vystupují nečekaně na uměleckých událostech, jako jsou vernisáže nebo udělení cen, a provokují umělecký establishment svými sarkastickými upozorněními, že na daném místě chybí díla minorit nebo žen. V poslední době jim leží v žaludku hlavně divadla na Broadwaye, která údajně ignorují ženské muzikály a hry a neudělují ženám žádné divadelní ceny. Podobně také kritizují filmový průmysl za upřednostňování anorektického ideálu ženy, kvůli čemu vytvořily plakát s obrázkem tlustého Oskara http://www.guerrillagirls.com/posters/hwdstick.html .
Samotný název skupiny "Guerilla Girls", podobně jako označení gorilla, jsou svéráznou, agresivní interpretací slova girl (dívka), čímž se snaží ukázat, že se nebojí agresivně projevit svůj názor a že jim je úplně jedno, co si lidé o nich myslí. Jako svůj vzor záměrně zvolily velmi maskulinní a anonymní dobrodějce, jako je Robin Hood nebo Batman, kteří také používají masky. Za dobu
svojí existence vytvořili více než 70 plakátů, projektů a akcí, na kterých kritizují sexismus a rasismus ve světě umění a obecně.


Mediální aktivismus 70. a 80.let
- od 60.let v USA kabelová televize, video art- možnost volby programů
časopis Radical Software (1970-74) - snaha propagovat video
publikace Guerilla Television (1971) - demokratizace centralizovaného vysílání komerční televize
- video skupina Top Value Television (TVTV) - politická práce se zřetelem na situaci v USA, také od 70.let

Net aktivismus
Díky internetu mají lidé šanci upozorňovat na zneužívání moci a ukazovat okolnímu světu často nepochopitelné a šokující případy zvůle, které by jinak zůstaly skryté. Informace o bezpráví se mohou okamžitě šířit napříč světem, a to i tam, kde to jiným způsobem není možné. Diskusní fóra a chaty dávají aktivistům prostor pro vzájemnou podporu a výměnu myšlenek. Ani uzavřené země se zcela neubrání informacím ze zahraničí, umožňujícím formovat jejich názory. Lidé se připojují k online peticím a k výzvám, upozorňují na korupci, plánují veřejné akce, demonstrace a shromáždění. Jednu z nejúčinnějších zbraní k ochraně lidských práv představují blogy. Aktivisté za lidská práva v řadě zemí se právě díky nim mohou vyhnout cenzuře a zákazům. Velmi důležitá je také anonymita, kterou internetové prostředí do určité míry umožňuje.


- skupina RTMark - od poloviny 90.let; nová koncepce - nejde o vysílání programu alernativnímu k masové tvorbě, ale o informace + vyjádření občaské neposlušnosti v elektronickém médiu

- v 90.letech vzestup počtu aktivistů - lidská práva, ekologie, globalizace - protesty šíří Internetem

- umělecká skupina Critical Art Ensemble
- nenásilné strategie, propojení aktivismu + umění


- projekt BorderXing guide (2001) - mapuje nelegální překračování hranic
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Roberthycle Roberthycle | E-mail | Web | 4. ledna 2017 v 13:54 | Reagovat

Fitness and exercise are an important part of leading a healthy life. People who exercise regularly have healthier hearts, and are less prone to problems related to obesity as well as depression and other mental illnesses. Read on to find out how you can set up your own fitness program and start to feel great!

The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout.

To stay fit it's important to break bad food habits. While a healthy diet contributes greatly to overall fitness, it can be one of the hardest goals to achieve. Most people enter a fitness program accustomed to eating unhealthy foods. This is a habit that can be broken. The quicker the fitness enthusiast acclimates to a healthy diet the faster cravings for junk food will disappear.

To get the most out of your cardio workout, try interval training. Go as fast as you can for two minutes, and then rest for a minute. By moving your heart rate up and down like this, your workout is maximized, which means those calories are getting burned quicker than ever.

Talk a walk every evening. Walking is low impact and burns extra calories. It is a good way to start a work out routine for weight loss beginners. It is not only good for weight loss but it is also good for your general health and well being.

While you may be a decent fitness enthusiast, it takes time and practice to become a great fitness enthusiast. You should know that you are never done learning about the activity or what you can do to better your skills. With the previous tips in mind, you are well on your way to becoming a great fitness enthusiast.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/>https://www.acheterviagrafr24.com/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama